Logo Met Arjen Bakker

Algemene voorwaarden MET ARJEN BAKKER

Algemene bepalingen en acceptatievoorwaarden MET ARJEN BAKKER.

1. ALGEMEEN
A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan MET ARJEN BAKKER.

2. DEFINITIES
A. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke¬ en rechtspersoon die zich door MET ARJEN BAKKER laat adviseren en/of door MET ARJEN BAKKER trainingen laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.
B. Opdracht: de afspraken tussen MET ARJEN BAKKER en de opdrachtgever; de opdracht wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
C. Samenwerkingsovereenkomst: in een samenwerkings-overeenkomst wordt tenminste vastgelegd:
– naam van de opdrachtgever;
– omschrijving van onze werkzaamheden;
– omvang van de werkzaamheden;
– data van uitvoering van de werkzaamheden;
– kosten en onze betalingscondities.

3. LOCATIES
A. Bij besloten trainingen heeft de opdrachtgever de keuze tussen MET ARJEN BAKKER in Wierden of een ander conferentieoord naar eigen voorkeur in Nederland, of in het buitenland. Bij het bepalen van de keuze en de reservering kan MET ARJEN BAKKER desgewenst adviseren en/of bemiddeling verlenen.
B. Bij besloten trainingen die zowel in binnen- als in buitenland worden verzorgd, zijn reis-, verblijfskosten en de kosten van verzekeringen voor rekening van de opdrachtgever.
C. Bij besloten trainingen zijn de kosten van het conferentieoord voor rekening van de opdrachtgever.

4. VERVANGING
A. Aan vervanging van deelnemers zijn in het algemeen geen kosten verbonden.

5. ANNULERING
A. Bij annulering van de gehele training, korter dan acht weken, doch langer dan twee weken voor de eerste trainingsdag, is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
B. Bij annulering van de gehele training, korter dan twee weken voor de eerste trainingsdag, is 80% van de deelnamekosten verschuldigd.
C. Nadat de eerste trainingsdag heeft plaatsgevonden kan geen geldige annulering van een al begonnen training meer plaatsvinden, ook niet indien het een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van 12 maanden of langer betreft.

6. VERSCHUIVING
A. Bij verschuiving gelden dezelfde bepalingen als bij annulering, met dien verstande dat de verschuldigde kosten worden gehalveerd.

7. HONORARIA
A. De verschuldigde honoraria, evenals de betalingscondities, worden in de samenwerkingsovereenkomst bevestigd. Hierbij wordt aangegeven welke kosten bij de honoraria zijn inbegrepen.
B. Bij overschrijding van de eveneens in de samenwerkingsovereenkomst aangegeven betalingstermijn, behoudt MET ARJEN BAKKER zich het recht voor de vordering uit handen te geven, waarbij alle hieraan verbonden kosten op de opdrachtgever zullen worden verhaald.
C. Nadat met de uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst voor een trainingsprogramma is begonnen, is de opdrachtgever
– ongeacht of alle geplande dagdelen daadwerkelijk worden ingevuld binnen de contractperiode – verplicht tot betaling van het volledig overeengekomen honorarium aan MET ARJEN BAKKER zonder enige korting voor niet-ingevulde dagdelen.

8. GEHEIMHOUDING
Alle informatie, die uit de samenwerking tussen MET ARJEN BAKKER en de opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

9. AANSPRAKELIJKHEID
MET ARJEN BAKKER kan niet aansprakelijk gesteld worden anders dan voor de inhoud van de trainingen en adviezen en het nakomen van de afspraken dienaangaande met de opdrachtgever. De aansprakelijkheid vertegenwoordigt een waarde die ten hoogste overeenkomt met de investering van de opdrachtgever voor het specifieke advies dan wel de trainingsafspraak.